شماره پرونده

بسمه تعالي

 

 

 

قوه قضائيه

ديوان عدالت اداري

 

به شعبه  ارجاع مي گردد

امضاء رئيس كل ديوان

شماره و تاريخ ثبت

 

برگ دادخواست

مشخصات طرفين

نام و نام خانوادگي

نام پدر

شغل

اقامتگاه

شاكي

 

 

 

 

وكيل شاكي

طرف شكايت

موضوع شكايت و خواسته

شرح شكايت و دلايل و مستندات

 

امضاء

امضاء شاكي گواهي مي شود:

امضاء يا اثر انگشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهادهاي انقلابي و يا اما جماعت مسجد محل سكونت مدعي گواهي باشد و در صورتيكه شاكي مقيم خارج از كشور باشد به گواهي يكي از مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد.

در صورت لزوم از پشت صفحه استفاده شود

 

بقيه

 

امضاء

امضاء شاكي گواهي مي شود:

امضاء يا اثر انگشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهادهاي انقلابي و يا امام جماعت مسجد محل سكونت مدعي گواهي شده باشد و در صورتيكه شاكي مقيم خارج از كشور باشد به گواهي يكي از مأمورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد.

مستخرج از قانون ديوان عدالت اداري

ماده 13- كساني كه مغرضانه دعواي بي اساس و خلاف واقع عليه اشخاص اقامه نمايند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بي اساس بدون دعوا مطابق قوانين مربوط تعقيب خواهند شد.

تبصره- شاكي و ديوان قبل از رسيدگي و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشاي آنرا ندارند. مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي نيز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند.

ماده 16- ديوان در صورت لزوم ميتواند سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و موسسات وابسته و شهرداريها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نمايد واحدي كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مهلتي كه ديوان تعيين كرده سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد و اگر بعللي انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به ديوان اعلام كند در غير اين صورت متخلف به انفصال موقت تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي موردي كه از ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان استنكاف نمايد.

ماده 21- واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و تشكيلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجراء نمايند در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم مي‌شود.

 

آدرس: تهران خيابان بهشت (خيابان جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري كد پستي 11144

 

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۴/۰۷/۲۲ساعت 12:30  توسط سعید   |